HMS

Risør ro- og padleklubb tar utgangspunkt i Padleforbundets HMS arbeid:

Helse, miljø og sikkerhet – Padling

RRPK skal tenke gjennom risikofaktorer ved alle klubbens tilbud, og imøtekommet dem med hensiktsmessige tiltak som reduserer sannsynligheten og konsekvensen, og dermed risikoen.

RRPKs visjon for HMS arbeidet: Ingen skal skade seg, eller drukne!

RRPK har følgende mål for HMS arbeidet:

HELSE

 • Fremme god fysisk og psykisk helse.
 • Fremme aktivitet på vannet.

MILJØ

 • Fremme et godt klima for samarbeid og utvikling hos klubbens medlemmer.
 • Bidra til at klubbens aktivitet har minimal negativ påvirkning på miljøet.

SIKKERHET

 • Forebygge helseskade og skade på utstyr.
 • Klubbens anlegg skal til enhver tid være i forsvarlig stand.
 • Ansvarlig person for alle arrangementer i klubbens regi (regattaer, fellespadlinger, turer etc) skal sørge for at det foreligger en HMS-plan før aktiviteten/arrangementet gjennomføres.
 • Klubbens medlemmer skal få mulighet til å ta våttkortkurs gjennom klubben.

Krav og anbefalinger til klubbens medlemmer

For å låne klubbens båter kreves minimum introkurs hav (4 timer). Vi anbefaler minimum grunnkurs hav (16 timer), eller tilsvarende kompetanse.

Bruk alltid flytevest (hjelm anbefales når forholdene tilsier det).

Ved padling utenom klubbens regi, har du ansvar for din egen sikkerhet. Sikker padling kjennetegnes av følgende:

 • Du padler sammen med andre.
 • Du er bevisst slik at en unngår nedkjøling (hypotermi), drukningsfare og andre
 • fysiske skader.
 • Du planlegger turen i forhold til egne padleferdigheter.
 • Dere har gode avtaler i forhold til hvordan gruppa organiseres.
 • Du bruker alltid redningsvest.
 • Du kler deg etter sjøtemperatur, ikke lufttemperatur.
 • Du bruker lys ved padling i mørke.
 • Du har tilgjengelig sikkerhetsutstyr (vannsikret telefon, taueline, reserveåre, kompass, kart).
 • Du har kajakk som er i god stand.
 • Du snakker med kjentfolk før du padler i nye områder.
 • Du kjenner oppdatert værmelding.

Krav til turleder ved fellesturer i klubbens regi

Turleder skal alltid være kjent med oppdatert værmelding, og skal ha med følgende utstyr:

 • Vindsekk
 • Førstehjelpsutstyr
 • Taueline
 • Ekstra åre
 • Ekstra mat
 • Kompass
 • Vannsikret telefon (lett tilgjengelig)

Prosedyre for varsel av skade og ulykke

 • Akutthjelp – 113
 • Hovedredningssentralen i Sør-Norge – 51 51 70 00
 • Kystverket – 81 55 60 20
 • Kystradioen – 120 (viderekobling til nærmeste kystradio)

Forberedelse

 • Forhåndsinformasjon om turen (f.eks. på Facebook) om type tur (kaffetur, øve på redning etc) og distanse.
 • Oppfordre deltakerne til å sjekke værmelding, og ta ansvar for å ha egnet utstyr.

Oppmøte

 • Turdeltakere skriver seg inn i loggboka i bua.
 • Gjør klart at “Du er påmeldt en tur – og en del av gruppa hvis du ikke tydelig melder
 • deg av turen”.
 • Sjekk deltakernes utstyr og kompetanse.
 • Spør om spesielle medisinske forhold / dagsform som kan påvirke padlingen, og at dette gjerne kan skje på tomannshånd.
 • Vurder om noen deltakere ikke kan tillates å delta på turen (manglende utstyr, kompetanse eller medisinske forhold).
 • Repeter informasjon om dagens tur, og redegjør for din risikovurdering for turen.
 • Tilpass turen etter deltakerne hvis det er avvik mellom turens vanskelighetsgrad og gruppas kompetanse.
 • Vurder om det er tjenlig å dele gruppa, slik at turansvarlig følger de som velger den oppsatte klubbturen. Andre kan da dra på uorganisert tur.
 • Bestem padleformasjon (utnevn Siste person)
 • Informer om signalbruk.
 • Turleder og evt. hjelpere avklarer hvordan kommunikasjon, signaler og avvik skal håndteres underveis (velt, båttrafikk, uhensiktsmessig spredning på gruppa mm.)

Padle ut

 • Samle alle på vannet før turstart, og gi tid til justering av utstyr.
 • Turleder og evt. hjelpere finner sine posisjoner, og gruppa informeres om første stoppested/samlingssted.

Pause

 • Velg egnet sted for pause i forhold til nedkjøling og ilandstigning og trivsel.
 • Sikring av utstyr under pause.
 • Sjekk at alle deltakerne er ok (nedkjøling, helse (psykisk og fysisk), drikke og mat).
 • Sjekk om det er forhold som tilsier endringer i veivalg for retur.
 • Informer om avreisetidspunkt i god tid (vi drar om 10 minutter)

Padle hjem

 • Samle gruppa på vannet.
 • Sjekk utstyr (lys om det begynner å mørkne) og repeter signaler og formasjon for gruppepadling.

Avslutning

 • Samle alle deltakerne for en kort debrief.

Etterarbeid

 • Del gjerne opplevelsen på Facebook, men sjekk ut om noen ikke ønsker bilde og navn publisert.
 • Ved uønsket/spesielle hendelser (vær, personskade og skade på klubbens utstyr), skal turleder lager en enkel rapport og sende til styret samme dag.

Krav til styret

 • Styret utnevnes av årsmøtet, og er ansvarlig for å utarbeide en oversikt over organisasjon og ansvarsforhold/oppgavefordeling. Denne skal gjøres kjent på klubbens hjemmeside, og i klubbhuset.
 • Styret beslutter en aktivitetsplan som fortløpende bekjentgjøres på klubbens hjemmesider og på FB.
 • Styret er ansvarlig for at ledere og andre har/får de nødvendige ferdigheter til å ivareta medlemmenes sikkerhet.
 • Styret er ansvarlig for å ha en oversikt som viser medlemmer med kompetanse til å lede turer og være instruktør.

Risør, den 28. mars 2021.